ΑΕΙΦΟΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Εφαρμογή του συστήματος αειφορίας  ETIS

Η ανταγωνιστικότητα ενός τουριστικού προορισμού είναι στενά συνδεδεμένη με την αειφορία του (sustainability), καθώς η ποιότητα του τουριστικού προϊόντος του προορισμού επηρεάζεται κυρίαρχα από το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και τις συμπεριφορές και στάση της τοπικής κοινωνίας.

Στα τέλη του 2016 ολοκληρώθηκε η 1η πλήρης εφαρμογή στην Ελλάδα του συστήματος δεικτών ETISSD (European Tourism Indicator System for Sustainable Destinations, http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/indicators/) στην Κέρκυρα με σκοπό την προώθηση της αειφορίας σε όλο το φάσμα της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας του τουριστικού προορισμού. Η εφαρμογή του συστήματος βασίστηκε σε εκτενή έρευνα πεδίου με ερωτηματολόγια στους επισκέπτες, στους κατοίκους, στις τουριστικές επιχειρήσεις και στους φορείς πολιτικής, και δημιούργησε ένα εργαλείο σχεδιασμού, εφαρμογής και παρακολούθησης της βελτίωσης του τουριστικού προορισμού όσον αφορά στην αειφορία.

Μεταξύ άλλων υλοποιήθηκαν δράσεις για την ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών, τη δημιουργία του «προφίλ προορισμού» και την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος, καθώς και την εκ των υστέρων αξιολόγηση του συστήματος δεικτών.

Κύριος στόχος του έργου “EcoDestinations” ήταν η ενίσχυση της ανταγωνιστικής τουριστικής βιομηχανίας στην περιοχή μέσω της βελτίωσης της βιωσιμότητας της και την εφαρμογή του συστήματος αειφορικής διαχείρισης ETIS στην Κέρκυρα ως τουριστικό προορισμό.

Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Eco-Destinations: Tourism in Synergy with Energy Efficiency – Creating Eco-Sustainable Tourism Destinations» στο πλαίσιο του ΙΡΑ Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013» για λογαριασμό της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Επιμελητηρίου Κέρκυρας (http://ecodestinations.eu).

Τι είναι το ETIS

 • Εργαλείο της ΕΕ για τη διαχείριση – πληροφόρηση – παρακολούθηση του αντικτύπου του τουρισμού στην αειφορία ενός προορισμού.
 • Βοηθάει στην μέτρηση της διαδικασίας αειφορικής διαχείρισης, στην παρακολούθηση της απόδοσης και τελικά στην προσπάθεια βελτίωσης.
 • Είναι μία κοινή μεθοδολογία προς την αειφορική διαχείριση τουριστικών προορισμών.
 • Δεν είναι σύστημα πιστοποίησης/σήματος, αλλά ένα εργαλείο διοίκησης.

Ταυτότητα της εφαρμογής του ETIS

 • Έρευνα πεδίου στους επισκέπτες, στους κατοίκους, στις επιχειρήσεις και στους φορείς με σκοπό την καταγραφή δεδομένων.
 • Εφαρμογή των αποτελεσμάτων στους δείκτες του ETIS.
 • Σκοπός: Υποστήριξη σχεδιασμού πολιτικών αύξησης της αειφορίας του τουριστικού προορισμού στη βάση της περιοδικής –μέσα στο χρόνο- αξιολόγησης – παρακολούθησης της επίδοσης και της βελτίωσης.

Δομικά στοιχεία του ETIS

 • Δείκτες αειφορίας, οι τιμές των οποίων υπολογίζονται από έρευνα πεδίου και αξιόπιστες πηγές.
 • Περιοδική μέτρηση και ανάλυση.
 • Εντοπισμός περιοχών – θεμάτων προς βελτίωση.
 • Ομάδα εργασίας ενδιαφερομένων φορέων.

Οι 4 θεματικές περιοχές που καλύπτουν οι δείκτες του ETIS:

 • Διαχείριση Προορισμού: Δημόσια πολιτική αειφόρου τουρισμού, Ικανοποίηση επισκεπτών.
 • Οικονομική Αξία: Τουριστική ροή (όγκος & αξία), Επιδόσεις τουριστικών επιχειρήσεων, Μέγεθος και ποιότητα απασχόλησης, Αλυσίδα εφοδιασμού (τοπικά προϊόντα) του τουρισμού
 • Κοινωνικός και πολιτιστικός αντίκτυπος: Κοινωνικός αντίκτυπος, Ασφάλεια – Υγεία, Ισότητα των φύλων, Προσβασιμότητα, Προστασία – ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της τοπικής ταυτότητας
 • Περιβαλλοντικός αντίκτυπος: Μεταφορές, Κλιματική αλλαγή, Απορρίμματα – Λύματα, Διαχείριση υδάτων, Ενέργεια, Τοπίο – βιοποικιλότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες Επικοινωνήστε μαζί μας