ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Στο πλαίσιο του Ταμείου Βοήθειας Απόρων

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, διανομή τροφίμων καθώς και Βασικής Υλικής Συνδρομής. Στηρίζει επίσης Συνοδευτικά Μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.

Το πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ εξειδικεύεται στην Ελλάδα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ I), το οποίο έχει εγκριθεί την 15η Δεκεμβρίου 2014 και υλοποιείται στο σύνολο της χώρας. Η περίοδος εφαρμογής του Προγράμματος διαρκεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Η Ελληνική Συμβουλευτική υλοποίησε για λογαριασμό του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου (ΠΤΑ ΒΑ), έργο Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) παροχής συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τις Υπηρεσίες του Ταμείου και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΠΒΑ) αναφορικά με τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης, τη διαχείριση και την υλοποίηση δράσεων (ενταγμένων Πράξεων), στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-20, Εθνικών/Τομεακών, Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και Περιφερειακών ΕΠ [νέο ΕΣΠΑ και λοιπά ΕΠ συμπεριλαμβανομένων των ΕΠ «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για του Απόρους ΤΕΒΑ/FAED» και ΕΠ του «Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης»].

Στο έργο της σύμβασης περιελαμβανόταν ο σχεδιασμός – διαχείριση – υλοποίηση των δράσεων της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΒΑ ως Επικεφαλής Εταίρου / Δικαιούχου της Κοινωνικής Σύμπραξης του Βορείου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Λήμνου, Σάμου & Ικαρίας) η οποία υλοποιεί Δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ (Πράξη: «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων & Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες & Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-16 – Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Λήμνου, Σάμου & Ικαρίας»).

Για περισσότερα στοιχεία επικοινωνήστε μαζί μας