ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βιοαπόβλητα επιχειρήσεων και διαλογή στην πηγή

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

Μελέτη κατευθύνσεων συστήματος διαλογής βιοαποβλήτων στην πηγή από επιχειρήσεις του αστικού ιστού της Θεσσαλονίκης

Η μελέτη εκπονήθηκε το 2016 για λογαριασμό της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης & Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Σκοπός της ήταν είναι η παροχή κατευθυντήριων γραμμών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών ωφελειών από τη λειτουργία δικτύου πράσινων επιχειρήσεων για διαλογή στην πηγή και κομποστοποίηση των οργανικών απορριμμάτων, με έμφαση στην εφαρμογή Μεθόδων Βιολογικής Επεξεργασίας.

Εισαγωγή στα θέματα της μελέτης γίνεται με παρουσίαση – ανασκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τα βιοαπόβλητα στον εθνικό και Ευρωπαϊκό χώρο και στις μεθόδους βιολογικής επεξεργασίας. Ακολούθως περιλαμβάνονται οι καλές πρακτικές από το εξωτερικό και την Ελλάδα αναφορικά με την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, τη συγκεντρωτική και την οικιακή κομποστοποίηση.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται και αναλύονται οι περιβαλλοντικές και κοινωνικο-οικονομικές ωφέλειες, από την εφαρμογή δράσεων κομποστοποίησης με έμφαση στην εφαρμογή της διαδικασίας διαλογής στην πηγή σ’ ότι αφορά τα οργανικά απορρίμματα, ενώ ακολουθεί η διερεύνηση της κοινωνικής αποδοχής και της αποδοχής από περιβαλλοντικές και άλλες οργανώσεις της συγκεκριμένης μεθόδου διαχείρισης οργανικών απορριμμάτων.

Στο αποτέλεσμα της μελέτης συνοψίζονται οι κατευθυντήριες γραμμές για τη μεγιστοποίηση των ωφελειών, αναφορικά με την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, την οργάνωση της διαλογής στην πηγή, την κομποστοποίηση, την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών και του δικτύου πράσινων επιχειρήσεων.

Η μελέτη βασίστηκε σε πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα, τα στοιχεία των οποίων περιλαμβάνονται στην μελέτη.

Η μελέτη είχε τίτλο «Κατευθυντήριες γραμμές για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών ωφελειών από το δίκτυο πράσινων επιχειρήσεων» και αφορούσε στη διαλογή στην πηγή οργανικών απορριμμάτων από επιχειρήσεις του αστικού ιστού του Δήμου Θεσσαλονίκης και στη κομποστοποίηση. Χρηματοδοτήθηκε από το έργο «SAFE WASTECYCLE» του προγράμματος IPA Ελλάδα – πΓΔΜ 2007-2013.

Για περισσότερες πληροφορίες Επικοινωνήστε μαζί μας