ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ – ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

50% επιχορήγηση επενδύσεων στη Γεωργία, Κτηνοτροφία, Μεταποίηση αγροτικών, Logistics πρωτογενούς τομέα. Υποβολές σχεδίων με ΑΜΕΣΗ αξιολόγηση από 23/5/2022. 

Ταυτότητα του προγράμματος:
Φορέας Υλοποίησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ταμείο Χρηματόδητησης: ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ και ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ / ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ /
ΔΡΑΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

Διαθέσιμα κονδύλια
Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 98.111.000,00 €, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.

Προϋπολογισμός έργων
Από 500.000€ έως 10.000.000€.

Ποσοστό επιχορήγησης
Έως 50%.

Δικαιούχοι
-Εταιρίες του εμπορικού δικαίου,
-Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών και Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς,
-Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις,
-Υπό σύσταση νομικά πρόσωπα.

Χρονοδιάγραμμα
Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων είναι 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης 6 μηνών, που θα χορηγείται, είτε για λόγους ανωτέρας βίας, είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τελευταίας αίτησης καταβολής της ενίσχυσης δεν ξεπερνά την 31η Μαΐου 2025.

Υποβολή των αιτήσεων από 23 Μαΐου 2022 έως 30 Σεπτέμβριου 2022 (Αξιολόγηση με χρονική προτεραιότητα υποβολής).
Η διάρκεια της αξιολόγησης υπολογίζεται σε 6 μήνες από την 24η Μαΐου2022 έως την 30η Νοεμβρίου 2022.
Το τρίτο τρίμηνο του 2022 (Οκτώβριος 2022) αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ελέγχου των σχετικών αιτημάτων πληρωμής.

Επιλέξιμες δαπάνες
-Κατασκευή και εκσυγχρονισμός ακινήτων.
-Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
-Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές Α΄ υλών και προϊόντων (έτοιμων και ημι-έτοιμων), εντός του χώρου της μονάδας.
Επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οχήματα μηδενικών εκπομπών CO2 και τα οχήματα που εκπέμπουν CO2 μικρότερο των 50g/Km.
-Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας.
-Αγορά λογισμικού, ανάπτυξη πιστοποιητικών ποιότητας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού.
-Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αποκτάται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή, εφόσον: i. Η επιχειρηματική αυτή εγκατάσταση έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει αν δεν είχε αγορασθεί. ii. Η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα της επένδυσης που δεν σχετίζεται με τον πωλητή. iii. Η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς.
-Συμβουλευτικές υπηρεσίες.
-Συμμετοχή σε εκθέσεις.
-Δαπάνες καινοτομίας.
-Επενδύσεις σχετιζόμενες με την προστασία του περιβάλλοντος. (Περιλαμβάνονται δαπάνες για την αγορά καινούργιων οχημάτων για οδικές μεταφορές αγαθών και προϊόντων, με σκοπό τη συμμόρφωση σε εκδοθέντα ενωσιακά πρότυπα, υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά πραγματοποιείται πριν αυτά τεθούν σε ισχύ. i. Για οχήματα με μικτό φορτίο έως 3,5 τόνους επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οχήματα μηδενικών εκπομπών CO2 και τα οχήματα που εκπέμπουν CO2 μικρότερο των 50g/Km. ii. Για οχήματα των κατηγοριών Ν1, Ν2 και γενικά το σύνολο των βαρέων οχημάτων, επιλέξιμα είναι τα βαριά επαγγελματικά οχήματα μηδενικών εκπομπών και τα βαριά επαγγελματικά οχήματα χαμηλών εκπομπών όπως ορίζονται στον Καν. 2019/1242
-Παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.

Μέθοδος αξιολόγησης: ΑΜΕΣΗ
Η άμεση μέθοδος αξιολόγησης σημαίνει ότι τα επενδυτικά σχέδια αξιολογούνται κατά χρονική προτεραιότητα υποβολής, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων κονδυλίων.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι επιχειρήσεις που μας εμπιστεύονται στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη χρηματοδοτική υποστήριξή τους, κατατάσσονται μεταξύ των πρώτων: Η εμπειρία μας την τελευταία πενταετία μετράει πλέον των 10 επενδυτικών σχεδίων που κατατάχτηκαν στην 1 η ή στη 2 η θέση κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, ενώ συνολικά έχουμε να επιδείξουμε 98% επιτυχία σε πάνω από 300 επενδυτικά σχέδια που έχουμε διαχειριστεί σε όλα τα προγράμματα και επενδυτικά κίνητρα της χώρας μας.