ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ 2021-2027)

Ίδρυση και λειτουργία νέων τουριστικών καταλυμάτων κ.α. τουριστικών επιχειρήσεων με έως 60% επιχορήγηση. ΑΝΟΙΧΤΟ. Υποβολές έως 22/3/2024 (παράταση)…

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων και εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2021-2027, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ.

Περίοδος υποβολής των επενδυτικών σχεδίων: από 18/12/2023 έως 22/3/2024 (παράταση)

Προϋπολογισμοί έργων: Από 80.000€ έως 400.000€.

Ποσοστό επιχορήγησης: 45% (Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά (α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και (β) επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.).

Δικαιούχοι της Δράσης: Υπό ίδρυση και νεοσύστατες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού.

Νεοσύστατες: Οι επιχειρήσεις με ημερομηνία έναρξης μετά την 18/12/2022.

Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Οι επιλέξιμοι κωδικοί αριθμοί δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) ορίζονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης και περιλαμβάνουν τα τουριστικά καταλύματα αλλά και παροχή υπηρεσιών για τον τουρισμό. Στην περίπτωση που η επένδυση αφορά σε τουριστικό κατάλυμα, αυτό να είναι συγκεκριμένης δυναμικότητας και προδιαγραφών ως εξής:

Ξενοδοχεία: Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω. Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες και άνω.
Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979.

Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping): Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω

Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες: Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)

Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα: Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω.Ελάχιστη δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής
1) Ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης επί συγκεκριμένου ακινήτου (γήπεδο, κτίριο ή άλλου είδους αυτοτελής χώρος).
2) Να υπάρχει εγκεκριμένη κατάλληλη άδεια δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση έκδοσης αυτής ή προέγκρισης ή βεβαίωσης όρων δόμησης σε περιπτώσεις ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής.
3) Να προσκομιστεί Βεβαίωση Χρήσης γης για τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
4) Να προσκομιστούν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση) επί του ακινήτου, τουλάχιστον για 6 έτη ή 12 έτη σε περίπτωση ανέγερσης κτιρίου.
5) Να προσκομιστούν αποδεικτικά στοιχεία της δυνατότητας κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της Ιδιωτικής Συμμετοχής.

6) Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/ Νομικού Προσώπου ως εταίρου αν διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ (2ψηφια ανάλυση) της επένδυσης στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια.

Εξαιρούνται σχέδια με τόπο εγκατάστασης στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και την Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας).

Επιδοτούμενες δαπάνες
-Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.
-Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός – λογισμικό.
-Μεταφορικά μέσα (αμιγώς ηλεκτρικά).
-Δαπάνες έναρξης λειτουργίας.
-Προβολή/Προώθηση.
-Τεχνικές μελέτες μηχανικού.
-Υπηρεσίες συμβούλου.

-Έμμεσες δαπάνες (χωρίς παραστατικά) έως 7% του προϋπολογισμού του σχεδίου.

Χρόνος υλοποίησης (επιλεξιμότητας δαπανών): Από την 18/12/2023 έως 24 μήνες από την Απόφαση Έγκρισης.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων είναι συγκριτική και η ελάχιστη βαθμολογία των κριτηρίων είναι 70.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι επιχειρήσεις που μας εμπιστεύονται στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη χρηματοδοτική υποστήριξή τους, κατατάσσονται μεταξύ των πρώτων: Η εμπειρία μας την τελευταία δεκαετία μετράει πλέον των 10 επενδυτικών σχεδίων που κατατάχτηκαν στην 1 η ή στη 2 η θέση κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, ενώ συνολικά έχουμε να επιδείξουμε 98% επιτυχία σε πάνω από 300 επενδυτικά σχέδια που έχουμε διαχειριστεί σε όλα τα προγράμματα και επενδυτικά κίνητρα της χώρας μας.