ΕΞΩΣΤΡΕΦΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Επιχορήγηση 65% σε υφιστάμενες επιχειρήσεις μεταποίησης, κατασκευών, εμπορίου και υπηρεσιών… Ανοικτό από 15/6/2020 έως 30/9/2020.

Δράση «Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία»

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης «Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία» ανέρχεται στο ποσό των 4.500.000,00 €

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για επενδυτικά σχέδια ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά με ελάχιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό (π/υ) τουλάχιστον 15.000,00 € και μέγιστο επιχορηγούμενο π/υ 300.000,00 €.

Ως περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται το διάστημα από 15/06/2020 έως και την καταληκτική ημερομηνία 30/09/2020 ώρα 14:00.

 

Για περισσότερες πληροφορίες Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι επιχειρήσεις που μας εμπιστεύονται στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη χρηματοδοτική υποστήριξή τους, κατατάσσονται μεταξύ των πρώτων: Η εμπειρία μας την τελευταία πενταετία μετράει πλέον των 10 επενδυτικών σχεδίων που κατατάχτηκαν στην 1 η ή στη 2 η θέση κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, ενώ συνολικά έχουμε να επιδείξουμε 90% επιτυχία σε πάνω από 250 επενδυτικά σχέδια που έχουμε διαχειριστεί σε όλα τα προγράμματα και επενδυτικά κίνητρα της χώρας μας.