ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ 2021-2027)

Σε πολλούς κλάδους της οικονομίας (εκτός εστίασης, λιανικού εμπορίου και τουρισμού). Επιχορήγηση έως 60%. ΑΝΟΙΧΤΟ. Υποβολές έως 22/3/2024 (παράταση)…

 

Πρόγραμμα επιχορήγησης για τη σύσταση και αρχική λειτουργία νέας μικρομεσαίας επιχείρησης σε πολλούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ.

Περίοδος υποβολής των επενδυτικών σχεδίων: από 18/12/2023 έως 22/3/2024 (παράταση).

Προϋπολογισμοί έργων: Από 30.000€ έως 400.000€.

Ποσοστό επιχορήγησης: 45% (Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά (α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και (β) επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.).

Δικαιούχοι της Δράσης: Υπό ίδρυση και νεοσύστατες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις.

Νεοσύστατες: Οι επιχειρήσεις με ημερομηνία έναρξης μετά την 18/12/2022.

Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Οι επιλέξιμοι κωδικοί αριθμοί δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) είναι ορισμένοι στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, εκτείνονται σε όλο το φάσμα της οικονομίας. Σε αυτούς δεν περιλαμβάνονται εκείνοι που σχετίζονται με την ενίσχυση επιχειρήσεων στον κλάδο της Εστίασης, του Λιανικού Εμπορίου και του Τουρισμού.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής
1) Ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης επί συγκεκριμένου ακινήτου (γήπεδο, κτίριο ή άλλου είδους αυτοτελής χώρος).
2) Να υπάρχει εγκεκριμένη κατάλληλη άδεια δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση έκδοσης αυτής σε περιπτώσεις ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων, κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
3) Να προσκομιστεί Βεβαίωση Χρήσης γης για τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
4) Να προσκομιστούν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση) επί του ακινήτου, για τουλάχιστον 6 έτη, ή 12 έτη σε περίπτωση ανέγερσης κτιρίου.
5) Να προσκομιστούν αποδεικτικά στοιχεία της δυνατότητας κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της Ιδιωτικής Συμμετοχής.

6) Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/ Νομικού Προσώπου ως εταίρου σε παραπάνω από μία πρόταση χρηματοδότησης.

Επιδοτούμενες δαπάνες
-Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.
-Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός – λογισμικό.
-Μεταφορικά μέσα (αμιγώς ηλεκτρικά).
-Δαπάνες έναρξης λειτουργίας.
-Προβολή/Προώθηση.
-Τεχνικές μελέτες μηχανικού.
-Υπηρεσίες συμβούλου.

-Έμμεσες δαπάνες (χωρίς παραστατικά) έως 7% του προϋπολογισμού του σχεδίου.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης (επιλεξιμότητας δαπανών): Από την 18/12/2023 έως και 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων είναι συγκριτική και η ελάχιστη βαθμολογία των κριτηρίων είναι 70.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι επιχειρήσεις που μας εμπιστεύονται στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη χρηματοδοτική υποστήριξή τους, κατατάσσονται μεταξύ των πρώτων: Η εμπειρία μας την τελευταία δεκαετία μετράει πλέον των 10 επενδυτικών σχεδίων που κατατάχτηκαν στην 1 η ή στη 2 η θέση κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, ενώ συνολικά έχουμε να επιδείξουμε 98% επιτυχία σε πάνω από 300 επενδυτικά σχέδια που έχουμε διαχειριστεί σε όλα τα προγράμματα και επενδυτικά κίνητρα της χώρας μας.