ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Επιχορήγηση έως 65%, επιχειρήσεων σε όλο το φάσμα της οικονομίας. ΑΝΟΙΚΤΟ μέχρι εξαντλήσεως κονδυλίων ή 30/11/2020.

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Πρόγραμμα ενίσχυσης υφιστάμενων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων όλης της αγοράς με ποσοστό επιδότησης τουλάχιστον 50% για προϋπολογισμό έργων από 20.000€ έως 200.000€.

Κλάδοι και δραστηριότητες

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις σε όλο το φάσμα της οικονομίας (Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις εστίασης, λιανικού εμπορίου, εκπαίδευσης, αγροτικού τομέα).

Πιο συγκεκριμένα και ενδεικτικά, σε επιχειρήσεις: χονδρικού εμπορίου, εξόρυξης, περιβάλλοντος, μεταποίησης, εκδόσεων, πληροφορικής και επικοινωνιών, κατασκευών, μεταφορών, παροχής υπηρεσιών, υγείας και ιατρών, νομικών και μηχανικών, εργαστηρίων, ψυχαγωγίας και μέσων, κλπ.

Το πρόγραμμα «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας σε εξοπλισμό και λοιπές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

Δικαιούχοι

Είναι υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες:
-έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
-διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με σχετικό Παράρτημα της αναλυτικής πρόσκλησης
-έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης, το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου
-λειτουργούν νόμιμα
-καλύπτουν την απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή όπως ορίζεται από τον οδηγό του προγράμματος
-δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις και να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 20.000,00€ έως 200.000,00€. Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων θα είναι από 50% έως 65%, συνδεόμενο με τις εξαγωγικές επιδόσεις της επιχείρησης.

Δαπάνες

Χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:
-προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων, εξοπλισμού – λογισμικού και μεταφορικών μέσων, απαραίτητων για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της
-παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας (προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση)
-εγκατάσταση συστημάτων πιστοποίησης-διαχείρισης ποιότητας, τυποποίησης και πιστοποίησης προϊόντων

-μελέτες, σύμβουλοι και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου, ψηφιακή προβολή
-μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού.
Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται έως 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία προκήρυξης δηλ. 19/12/2018.

Αξιολόγηση

Οι εντάξεις – εγκρίσεις των επενδυτικών σχεδίων θα είναι με σειρά χρονικής προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού (400 εκατ. ευρώ).

Έναρξη υποβολών: 20/2/2019.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι επιχειρήσεις που μας εμπιστεύονται στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη χρηματοδοτική υποστήριξή τους, κατατάσσονται μεταξύ των πρώτων: Η εμπειρία μας την τελευταία πενταετία μετράει πλέον των 10 επενδυτικών σχεδίων που κατατάχτηκαν στην 1 η ή στη 2 η θέση κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, ενώ συνολικά έχουμε να επιδείξουμε 90% επιτυχία σε πάνω από 250 επενδυτικά σχέδια που έχουμε διαχειριστεί σε όλα τα προγράμματα και επενδυτικά κίνητρα της χώρας μας.