Δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του ΕΣΠΑ 2021-2027

Επιχορήγηση έως 80% για δαπάνες προσωπικού κ.α. για έργα έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης. ΑΝΟΙΧΤΟ έως 30/7/24 και μέχρι εξαντλήσεως κονδυλίων (ανάλογα με την παρέμβαση). 

ΔΡΑΣΗ «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του ΕΣΠΑ 2021-2027

Επιχορήγηση έως 80% σε επιχειρήσεις ή ομάδες αυτών για την υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας και την ανάπτυξη συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών. Δαπάνες: Κάθε είδους συμπ. δαπάνες προσωπικού και λειτουργικών.

Η Εμβληματική Δράση «Ερευνώ -Καινοτομώ 2021-2027», στοχεύει στην ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας, είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική της χώρας, προκειμένου να τοποθετηθεί η καινοτομία στο επίκεντρο μιας βιώσιμης και ανθεκτικής ανάκαμψης από την πανδημία, αλλά και για την επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και τη διασφάλιση της τεχνολογικής ανάπτυξης της Ελλάδας.
Η Δράση αποσκοπεί πρωτίστως στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των υπόλοιπων φορέων που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και καινοτομίας, καλύπτοντας το μέγιστο δυνατό φάσμα των δυνητικών Δικαιούχων.

Προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης: 300.000.000 ευρώ

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Δικαιούχοι
α) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις» και
β) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί».

Παρεμβάσεις
I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις
Η Παρέμβαση Ι απευθύνεται σε υφιστάμενες Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ημερομηνίας ίδρυσης. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια μικρομεσαία επιχείρηση (ΜμΕ) είτε Ομάδες Επιχειρήσεων στις οποίες απαραίτητα τουλάχιστον μία είναι ΜμΕ.
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
Η Παρέμβαση ΙΙ αφορά συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις.
Σε συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων, ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι ΜμΕ. Σε συμπράξεις άνω των τεσσάρων εταίρων – φορέων οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις και τουλάχιστον μία θα πρέπει να είναι ΜμΕ.
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
Δυνητικοί δικαιούχοι στην Παρέμβαση ΙΙΙ, είναι υφιστάμενες μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις(ΜμΕ).
IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις
Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για έργα έρευνας και ανάπτυξης.

Υποβολή προτάσεων έως:
– για την Παρέμβαση Ι την 30.07.2024 και ώρα 15:00
– για την Παρέμβαση ΙΙ την 09.09.2024 και ώρα 15:00
– για τις Παρεμβάσεις ΙΙΙ και IV η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας και το αργότερο μέχρι την 27.11.2024 και ώρα 15:00.

Αντικείμενο – κίνητρα: Επιχορήγηση έως 80% για ενίσχυση σχεδίων από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων ή συμπράξεις με ερευνητικούς οργανισμούς.

Τομείς προτεραιότητας 2021-2027:

1. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία
2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα
4. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία
5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα
6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
7. Αειφόρος Ενέργεια
8. Ψηφιακές Τεχνολογίες

Προϋπολογισμοί:

  • Ελάχιστο ύψος σχεδίου: –
  • Ανώτατο ύψος σχεδίου: από 800.000 έως 2.000.000 Ευρώ (ανάλογα με τη δράση).

Διάρκεια υλοποίησης: έως 36 μήνες.

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών: Δαπάνες προσωπικού, οργάνων και εξοπλισμού, έρευνα επί συμβάσει, γενικά και λειτουργικά έξοδα, κλπ.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι επιχειρήσεις που μας εμπιστεύονται στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη χρηματοδοτική υποστήριξή τους, κατατάσσονται μεταξύ των πρώτων: Η εμπειρία μας την τελευταία δεκαετία μετράει πλέον των 10 επενδυτικών σχεδίων που κατατάχτηκαν στην 1η ή στη 2η θέση κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, ενώ συνολικά έχουμε να επιδείξουμε 98% επιτυχία σε πάνω από 300 επενδυτικά σχέδια που έχουμε διαχειριστεί σε όλα τα προγράμματα και επενδυτικά κίνητρα της χώρας μας.