ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Δράση ενίσχυσης επενδύσεων μεσαίων επιχειρήσεων με 50%… Ανοικτό μέχρι εξαντλήσεως κονδυλίων.

Στοχευμένο πρόγραμμα που προκηρύχτηκε στις 4/6/2018 και ενισχύει μεσαίες επιχειρήσεις για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας και για τη βελτίωση των εξαγωγικών τους δυνατοτήτων.

Η δράση προβλέπει χρηματοδότηση μέχρι και 50% για προμήθεια εξοπλισμού, σχεδιασμό-τυποποίηση και
πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, μεταφορικά μέσα, μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού και τη σύνταξη και παρακολούθηση του επιχειρηματικού σχεδίου. Αφορά σε επιχειρηματικά σχέδια 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.

Έναρξη υποβολών στις 27/6/2018 και άμεση αξιολόγηση με σειρά προτεραιότητας.

Μεσαίες επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται αυτές που απασχολούν 50 τουλάχιστον εργαζομένους και λιγότερους από 250 σε ετήσια βάση ή ο κύκλος εργασιών τους είναι μεταξύ 10 και 50 εκατ. ευρώ και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους είναι μεταξύ 10 και 43 εκατ. ευρώ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 150 εκατ. ευρώ και δικαιούχοι είναι οι
μεσαίες επιχειρήσεις και των εννέα στρατηγικών κλάδων προτεραιότητας του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) (Αγροδιατροφή/
Βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες,
περιβάλλον, τουρισμός, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), υγεία: και υλικά –
κατασκευές).

Οι κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

  • Μέχρι 100% επιδότηση αφορά μηχανήματα και εξοπλισμό και συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, σχεδιασμό, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων.
  • Μέχρι 4.000 ευρώ επιδότηση είναι για σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου.
  • Επιδότηση 40% και μέχρι 24.000 ευρώ για μία τουλάχιστον μόνιμη θέση εργασίας αφορά σε μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).
  • Για μεταφορικά μέσα προβλέπονται οι εξής δυο περιπτώσεις, μέχρι 20% του προϋπολογισμού του επιχορηγούμενου επενδυτικού σχεδίου ή δαπάνη μέχρι 25.000 ευρώ του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι επιχειρήσεις που μας εμπιστεύονται στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη χρηματοδοτική υποστήριξή τους, κατατάσσονται μεταξύ των πρώτων: Η εμπειρία μας την τελευταία 5ετία μετράει πλέον των 10 επενδυτικών σχεδίων που κατατάχτηκαν στην 1 η ή στη 2 η θέση κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, ενώ συνολικά έχουμε να επιδείξουμε 90% επιτυχία σε πάνω από 250 επενδυτικά σχέδια που έχουμε διαχειριστεί σε όλα τα προγράμματα και επενδυτικά κίνητρα της χώρας μας.