ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ (Δέσμη δράσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027)

Δράσεις «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ» και «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜΜΕ». Προδημοσιεύτηκαν.

 

Η δέσμη δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜΜΕ» περιλαμβάνει δυο διακριτές Δράσεις με τις οποίες ενθαρρύνονται επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας (π.χ. χρήση συστημάτων ΑΠΕ).
Ειδικότερα:
• Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ: αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001€ έως και 1.000.000€ (επιλογή είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 1407/2013/De Minimis είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 651/2014 /ΓΚΑΚ).
• Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜΜΕ: αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000€ έως και 200.000€ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε. 1407/2013 De Minimis).

Προϋπολογισμός και ποσοστό ενίσχυσης

Επιλέξιμος προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων: 30.000 – 1.000.000€.

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται έως 50%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, την περιφέρεια που γίνεται η επένδυση και την επιλογή των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Δαπάνες

Επιλέξιμες Δαπάνες είναι:

Για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού των προς χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, επιλέξιμες βασικές κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες:
I. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, που περιλαμβάνουν κάθε μορφής εργασίες που συμβάλλουν αποκλειστικά για της βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων.
II. Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της (Συμβατικές ή/και Δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης»/GREEN).
III. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης – εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος.
IV. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τυποποίηση ή συμμόρφωση της παραγωγικής διαδικασίας / προϊόντων με εθνικά, εναρμονισμένα και προαιρετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα.
Συμπληρωματικά, ενισχύονται δαπάνες για: α) μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, β) τεχνικές μελέτες, γ) ψηφιακή προβολή, δ) μεταφορικά μέσα (Υποχρεωτικά ηλεκτρικά / Δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης»/GREEN) και ε) υπηρεσίες συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου στ) συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις ζ) πιστοποίηση προϊόντων -υπηρεσιών, η) έμμεσες δαπάνες.

Αξιολόγηση

Η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση και απλοποιημένη, όμως το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να λαμβάνει την ελάχιστη βαθμολογία με βάση κριτήρια. Τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται (ημέρα και ώρα) μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης.

Επισημαίνεται ότι υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη «Δράση 1 – «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ» είτε μόνο στη «Δράση 2– «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜΜΕ».

Κλάδοι και δραστηριότητες

Επιλέξιμες είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ΚΑΔ:

………….Αναμένεται (θα ορίζεται στην προκήρυξη)……………………….

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι επιχειρήσεις που μας εμπιστεύονται στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη χρηματοδοτική υποστήριξή τους, κατατάσσονται μεταξύ των πρώτων: Η εμπειρία μας την τελευταία πενταετία μετράει πλέον των 10 επενδυτικών σχεδίων που κατατάχτηκαν στην 1 η ή στη 2 η θέση κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, ενώ συνολικά έχουμε να επιδείξουμε 98% επιτυχία σε πάνω από 300 επενδυτικά σχέδια που έχουμε διαχειριστεί σε όλα τα προγράμματα και επενδυτικά κίνητρα της χώρας μας.