ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

50% επιχορήγηση επενδύσεων αγροτουρισμού σε υφιστάμενα και νέα τουριστικά καταλύματα. Υποβολές σχεδίων με ΑΜΕΣΗ αξιολόγηση από 30/5/2022. 

Ταυτότητα του προγράμματος:
Φορέας Υλοποίησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ταμείο Χρηματόδητησης: ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ και ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ / ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΡΑΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Καθεστώς ενισχύσεων σε «Τουριστικές δραστηριότητες». Αφορά σε επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού, τα οποία συνδέουν τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, με τον τριτογενή, δημιουργώντας ένα νέο τουριστικό προϊόν.

Διαθέσιμα κονδύλια
Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 49.006.000,00 €, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.

Προϋπολογισμός έργων
Από 500.000€ έως 12.500.000€.

Ποσοστό επιχορήγησης
Έως 50%.

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν όλα τα νομικά πρόσωπα είτε ανήκουν στις ΜμΕ, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στο κατά περίπτωση εφαρμοστέο ειδικό άρθρο του ΓΑΚ.
Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης.
Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της εταιρείας αστικού δικαίου, με εξαίρεση τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και τις κοινοπραξίες.

Χρονοδιάγραμμα
Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων είναι 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης 6 μηνών, που θα χορηγείται, είτε για λόγους ανωτέρας βίας, είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης.
Σε κάθε περίπτωση η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τελευταίας αίτησης καταβολής της ενίσχυσης δεν ξεπερνά την 31η Μαΐου 2025.
Υποβολή των αιτήσεων από 30 Μαΐου 2022 έως 30 Σεπτέμβριου 2022.
Η διάρκεια της αξιολόγησης υπολογίζεται σε 6 μήνες από την 31η Μαΐου 2022 έως την 30η Νοεμβρίου 2022.
Το τρίτο τρίμηνο του 2022 (Οκτώβριος 2022) αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ελέγχου των σχετικών αιτημάτων πληρωμής.

Επιλέξιμες δαπάνες
-Κατασκευή και εκσυγχρονισμός ακινήτων.
-Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
-Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές Α΄ υλών και προϊόντων (έτοιμων και ημι-έτοιμων), εντός του χώρου της μονάδας.
Επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οχήματα μηδενικών εκπομπών CO2 και τα οχήματα που εκπέμπουν CO2 μικρότερο των 50g/Km.
-Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας.
-Αγορά λογισμικού, ανάπτυξη πιστοποιητικών ποιότητας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού.
-Συμβουλευτικές υπηρεσίες.
-Συμμετοχή σε εκθέσεις.
-Παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.

Μέθοδος αξιολόγησης: ΑΜΕΣΗ
Η άμεση μέθοδος αξιολόγησης σημαίνει ότι τα επενδυτικά σχέδια αξιολογούνται κατά χρονική προτεραιότητα υποβολής, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων κονδυλίων.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι επιχειρήσεις που μας εμπιστεύονται στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη χρηματοδοτική υποστήριξή τους, κατατάσσονται μεταξύ των πρώτων: Η εμπειρία μας την τελευταία πενταετία μετράει πλέον των 10 επενδυτικών σχεδίων που κατατάχτηκαν στην 1 η ή στη 2 η θέση κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, ενώ συνολικά έχουμε να επιδείξουμε 98% επιτυχία σε πάνω από 300 επενδυτικά σχέδια που έχουμε διαχειριστεί σε όλα τα προγράμματα και επενδυτικά κίνητρα της χώρας μας.