ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

στην Κ. Μακεδονία. Επιχορήγηση επενδύσεων 45%. Υποβολές έως 4/10/2019 (2η παράταση).

 

Δράσεις του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας

 

Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού.

 

Στην μεταποίηση και τον τουρισμό θα ενισχυθούν υπό ίδρυση, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις με συνολικά κεφάλαια δημόσιας δαπάνης της τάξης των 52 εκατ. ευρώ (22 εκατ. ευρώ και 20 εκατ. ευρώ για υφιστάμενες στην μεταποίηση και τον τουρισμό, και 5,5 και 4,5 για νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις στους δύο κλάδους). Ως υπό ίδρυση επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που θα συσταθούν μετά από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης, ως νέες επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ, ενώ υφιστάμενες αυτές που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για κάθε επένδυση θα είναι της τάξης των 100.000 με 600.000 ευρώ και θα αφορά 45% δημόσια συμμετοχή και 55% ιδιωτικά κεφάλαια, ενώ το σχέδιο θα έχει διάρκεια υλοποίησης έως 24 μήνες. Οι τομείς που θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα είναι: αγροδιατροφή, δομικά υλικά, κλωστοϋφαντουργία, τουρισμός, και τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών, ενέργειας, περιβάλλοντος, και μεταφορών-εφοδιαστικής αλυσίδας.

 

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:

– Κτήρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

– Μηχανήματα και εξοπλισμός

– Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

– Προβολή, προώθηση και/ή συμμετοχή σε εκθέσεις

– Μεταφορικά μέσα

– Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Για να συμμετάσχει μία επιχείρηση στις παραπάνω δράσεις θα πρέπει να έχει την ιδιότητα της πολύ μικρής, μικρής ή μεσαίας επιχείρησης, να λειτουργεί νόμιμα για τη δραστηριότητα (ΚΑΔ) που αφορά η επένδυση (για υφιστάμενες και νέες), να διαθέτει έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ, να διαθέτει ή να δεσμευθεί ότι θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης ατόμων με αναπηρία.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι επιχειρήσεις που μας εμπιστεύονται στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη χρηματοδοτική υποστήριξή τους, κατατάσσονται μεταξύ των πρώτων: Η εμπειρία μας την τελευταία πενταετία μετράει πλέον των 10 επενδυτικών σχεδίων που κατατάχτηκαν στην 1 η ή στη 2 η θέση κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, ενώ συνολικά έχουμε να επιδείξουμε 90% επιτυχία σε πάνω από 250 επενδυτικά σχέδια που έχουμε διαχειριστεί σε όλα τα προγράμματα και επενδυτικά κίνητρα της χώρας μας.