ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ (Δέσμη Δράσεων στο ΕΣΠΑ 2021-2027)

Έως 60% επιχορήγηση επενδύσεων σε ΨΗΦΙΑΚΟ Εξοπλισμό – Μηχανήματα ΚΑΘΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ και Τεχνολογίες Πληροφορικής, λογισμικό κ.α. ΑΝΟΙΧΤΟ από 23/2/2023 μέχρι εξαντλήσεως κονδυλίων.

Η δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» περιλαμβάνει τρεις διακριτές Δράσεις, κάθε μια από τις οποίες καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητα τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους.

Προσφέρεται έως 60% επιχορήγηση επενδύσεων σε ΨΗΦΙΑΚΟ Εξοπλισμό – Μηχανήματα ΚΑΘΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ & Τεχνολογίες Πληροφορικής (H/W, S/W, Υπηρεσίες).

Ειδικότερα:
Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό. Eπιχορηγούμενος προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου από 18.000€ έως και 30.000€ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε. 1407/2013 De Minimis).
Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους. Eπιχορηγούμενος προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου από 50.000€ έως και 650.000€ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε. 651/2014 /ΓΚΑΚ).
Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.
Eπιχορηγούμενος προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου από 200.001€ έως και 1.200.000€ (επιλογή είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 1407/2013/De Minimis είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 651/2014 /ΓΚΑΚ).

 

Επιλέξιμες δραστηριότητες επιχειρήσεων ΚΑΔ: Όλες (σχεδόν) οι δραστηριότητες της οικονομίας (εκτός αλιείας, υδατοκαλλιέργειας, γεωργίας, κτηνοτροφίας, μεταποίησης γεωργικών προϊόντων κ.α. συγκεκριμένων κλάδων υπό προϋποθέσεις).

 

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Βασική προτεραιότητα της «Δράσης 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είναι η αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) Χαμηλής Ψηφιακής ωριμότητας με την ενσωμάτωση τεχνολγιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και την κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν τρεις (3) τουλάχιστον ΕΜΕ (ετήσιες μονάδες εργασίες) εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης (ο αριθμός εργαζομένων της επιχείρησης).

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται από τη Δράση για τον Βασικό Ψηφιακό Μετασχηματισμό είναι οι εξής:
• Δαπάνες Εξοπλισμού με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές κλπ.

• Δαπάνες Λογισμικού, με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια βασικών εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (πχ ERP, WMS, KPIs, ΕDI, ΒΜPS, κλπ), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της παραγωγής κλπ.

• Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση με ενδεικτικές δαπάνες: Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης.

Η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση και απλοποιημένη, ήτοι, τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται (ημέρα και ώρα).

Το ποσοστό ενίσχυσης/επιχορήγησης ανέρχεται σε έως 60% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρειας της υλοποίησης της επένδυσης.

 

Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Βασική προτεραιότητα της «Δράσης 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είναι η αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) Μεσαίας Ψηφιακής ωριμότητας μέσω της αξιοποίησης προηγμένων συστημάτων και τεχνολογιών με τα οποία μπορούν να βελτιώσουν τη θέση τους, στις διεθνείς αγορές, να ενισχύσουν τη λειτουργική ευελιξία, να βελτιώσουν
τη παραγωγική διαδικασία αλλά και να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους.

Η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν πέντε (5) τουλάχιστον ΕΜΕ (ετήσιες μονάδες εργασίες) εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης (ο αριθμός εργαζομένων της επιχείρησης).

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται από τη Δράση για τον Προηγμένο Ψηφιακό Μετασχηματισμό είναι οι εξής:
• Δαπάνες Εξοπλισμού με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας εγκαταστάσεων ή προσωπικού, αυτοματοποίησης της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων κ.α.
• Δαπάνες Εξοπλισμού για Παραγωγή σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και προηγμένων ψηφιακών συστημάτων με ενδεικτικές αλλά εστιασμένες δαπάνες:
Προμήθεια εξελιγμένων τεχνολογικών συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή συστημάτων και εξοπλισμού Industry 4.0., συστημάτων και εξοπλισμού ασφάλειας (π.χ. επιτήρηση χώρων, κυβερνο-προστασία, κ.α.), συστημάτων αυτοματοποίησης, ρομποτικών συστημάτων
• Δαπάνες Λογισμικού, με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης,  βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, κ.λπ.
• Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση με ενδεικτικές δαπάνες: Τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων, κ.λπ.

Η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση και απλοποιημένη, ήτοι, τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται (ημέρα και ώρα).

Το ποσοστό ενίσχυσης/επιχορήγησης ανέρχεται σε έως 50% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρειας της υλοποίησης της επένδυσης.

 

Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Βασική προτεραιότητα της Δράσης «3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» είναι η αναβάθμιση των ΜμΕ με τεχνολογίες αιχμής ή με εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και συμπληρωματικά η κάλυψη επί μέρους αναγκών σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) που διευρύνουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους. Η Δράση ενθαρρύνει, κατά
προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα, ανταγωνιστική και βιώσιμη κρίσιμη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν εννέα (9) τουλάχιστον ΕΜΕ (ετήσιες μονάδες εργασίες) εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης (ο αριθμός εργαζομένων της επιχείρησης).

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται από τη Δράση για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό Αιχμής είναι οι εξής:
• Δαπάνες εξοπλισμού με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων απομακρυσμένης λειτουργίας εγκαταστάσεων, αυτοματοποίησης των διαφόρων σταδίων της αλυσίδας αξίας (παραγωγή – μεταφορά – αποθήκευση), παραγωγής / αποθήκευσης /
μεταφοράς με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές, προμήθεια εξελιγμένων τεχνολογικών συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή συστημάτων και
εξοπλισμού Industry 4.0., συστημάτων και εξοπλισμού ασφάλειας (π.χ. επιτήρηση χώρων, κυβερνο-προστασία, κ.α.), συστημάτων και εξοπλισμού μη-επανδρωμένων ή αυτόνομων οχημάτων, συστημάτων αυτοματοποίησης, ρομποτικών συστημάτων κ.λπ. κ.α.
• Δαπάνες λογισμικού με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια εφαρμογών αυξημένης ευφυίας διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, κ.λπ.
• Δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση με ενδεικτικές δαπάνες: Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων, κ.λπ.

Η Δράση παρέχει την επιλογή των καθεστώτων ενίσχυσης που εφαρμόζουν οι Κανονισμοί ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) ή ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) ως ισχύουν. Η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει ένα εκ των δυο καθεστώτων για την υποβολή τις αίτησης χρηματοδότησης. Η επιλογή είναι υποχρεωτική για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση και απλοποιημένη, ήτοι, τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται (ημέρα και ώρα).

Το ποσοστό ενίσχυσης/επιχορήγησης ανέρχεται σε έως 60% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρειας της υλοποίησης της επένδυσης.

 

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη «Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είτε μόνο στη «Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είτε μόνο στη «Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ», επί ποινή απόρριψης του συνόλου των αιτήσεων.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι επιχειρήσεις που μας εμπιστεύονται στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη χρηματοδοτική υποστήριξή τους, κατατάσσονται μεταξύ των πρώτων: Η εμπειρία μας την τελευταία δεκαετία μετράει πλέον των 10 επενδυτικών σχεδίων που κατατάχτηκαν στην 1 η ή στη 2 η θέση κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, ενώ συνολικά έχουμε να επιδείξουμε 98% επιτυχία σε πάνω από 300 επενδυτικά σχέδια που έχουμε διαχειριστεί σε όλα τα προγράμματα και επενδυτικά κίνητρα της χώρας μας.