Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ είναι εταιρεία νομικής μορφής ΕΠΕ με έδρα τη Θεσσαλονίκη και συστάθηκε το 2006. Είναι μέλος του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ, ΑΜ: 043541206000) και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ, ΑΜ: 89212), ενώ τα στελέχη της είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Παρέχουμε ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, μηχανικού και οικονομολόγου, με εστίαση στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και την ΑΕΙΦΟΡΙΑ. Συμπεριλαμβάνουμε την καινοτομία στην επιχειρηματικότητα, το στοιχείο της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ είναι θεμελιώδης επιδίωξη στα εγχειρήματα των πελατών μας και τα δικά μας. Οι υπηρεσίες μας συνοψίζονται σε 3 βασικούς τομείς:
Α.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: Στρατηγική, σχεδιασμός-διαχείριση-αξιολόγηση προγραμμάτων & έργων, υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού και κατάρτισης, σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων.
Β.ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: χρηματοδότηση επενδύσεων και προγραμμάτων, αποτίμηση, αναδιάρθρωση, μείωση κόστους.
Γ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Διαδικασίες, συστήματα διοίκησης και πιστοποιήσεις, περιβαλλοντικές μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες, μελέτες και υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας.

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ και η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ μας εκτείνονται σε όλο το φάσμα των κλάδων της επιχειρηματικότητας, τον 1ογενή τομέα, τη βιοτεχνία και βιομηχανία, τον τουρισμό, τις υπηρεσίες του 3ογενή τομέα, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, το περιβάλλον, κλπ. Ιδιαίτερη θέση στο χαρτοφυλάκιο των έργων μας καταλαμβάνουν οι μικρές επιχειρήσεις καθώς και ειδικά η υποστήριξη των νέων επιχειρήσεων.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ μας βασίζεται στις αρχές της Πρακτικής Εφαρμογής και της Αφοσίωσης στην ποιότητα. Ο συνδυασμός της εμπειρίας με ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ προσεγγίσεις αποτελούν την “εγγύηση μετρήσιμης αποτελεσματικότητας” που παρέχουμε. Πρωταρχικός στόχος σε κάθε έργο μας είναι η δημιουργία αξίας και η μεταφορά τεχνογνωσίας στον πελάτη.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ εφαρμόζει Σύστημα Διοίκησης ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ πιστοποιημένο κατά ISO9001:2015 καθώς και Σύστημα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ πιστοποιημένο κατά SA8000:2008. Η διαχείριση της ποιότητας των έργων βασίζεται στους παρακάτω άξονες:
1.Στις απαιτήσεις των προτύπων ISO10005:2005, Διαχείριση της ποιότητας – Κατευθυντήριες οδηγίες για τα σχέδια ποιότητας καθώς και του ISO10006:1997, Κατευθυντήριες οδηγίες για την ποιότητα στη διαχείριση έργων.
2.Στη φιλοσοφία ολικής ποιότητας που βασίζεται στα βήματα α) σχεδίασε (PLAN), β) υλοποίησε (DO), γ) έλεγξε (CHECK), δ) δράσε (ACT).

Ότι κάνουμε διαχέεται από τις αρχές της ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ, είτε πρόκειται για τις μελέτες, έργα και υπηρεσίες που παρέχουμε, είτε πρόκειται για την καθημερινή λειτουργία της ίδιας της επιχείρησης, λειτουργούμε με βάση τη σώφρονα διαχείριση των πόρων, ιδιαίτερα των φυσικών.

Επικοινωνήστε μαζί μας >>