ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Καθεστώτα ενίσχυσης επενδύσεων

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Ο εν ισχύ Αναπτυξιακός Νόμος Ν4399/2016 ενεργοποιήθηκε το 2016 και έχει ως βασικές προτεραιότητες:

 • Την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας
 • Την υποστήριξη μειονεκτικών περιοχών
 • Την αύξηση της απασχόλησης
 • Την προώθηση των συνεργασιών (πχ. δίκτυα, clusters)
 • Την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της καινοτομίας
 • Την αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων (ενθάρρυνση συγχωνεύσεων)
 • Την τεχνολογική αναβάθμιση και ανταγωνιστικότητα
 • Την επανεκβιομηχάνιση της χώρας
 • Την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Αποτελεί το βασικό εργαλείο της χώρας για την ενίσχυση των υφιστάμενων επιχειρήσεων, καθώς και για την ίδρυση νέων μονάδων κάθε μεγέθους (μικρή, μεσαία και μεγάλη επιχείρηση), δίνοντας έμφαση:

 • στη δημιουργία καινοτομικών, εξωστρεφών και βιώσιμων επιχειρήσεων,
 • στην ενίσχυση μικρομεσαίων και νεοσύστατων επιχειρήσεων,
 • στην ενίσχυση της απασχόλησης,
 • στην ενίσχυση των συνεργασιών.

Τα κίνητρα ενίσχυσης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου περιλαμβάνουν κυρίως φορολογική απαλλαγή  ή/και επιχορήγηση ή ενίσχυση του μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας.

Τα βασικά καθεστώτα ενίσχυσης του Νόμου είναι:

1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ με ενίσχυση φορολογική απαλλαγή / επιχορήγηση / ενίσχυση του μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας κλπ.

2. ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ με ενίσχυση φορολογική απαλλαγή / επιχορήγηση / ενίσχυση του μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας κλπ.

3. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με ενίσχυση μόνο φορολογική απαλλαγή.

4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ με ενίσχυση φορολογική απαλλαγή / παγιοποίηση φορολογικού συντελεστή / επιτάχυνση αδειοδότησης.

Ειδικά καθεστώτα:

5. ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ.

6. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΜΜΕ.

7. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με ενίσχυση φορολογική απαλλαγή / επιχορήγηση / ενίσχυση του μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας κλπ.

Ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της επιχείρησης, το ελάχιστο ύψος του επενδυτικού σχεδίου διαμορφώνεται ως ακολούθως:

 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις: 50.000 €
 • Πολύ μικρές επιχειρήσεις: 100.000 €
 • Μικρές επιχειρήσεις: 150.000 €
 • Μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και cluster: 250.000 €
 • Μεγάλες επιχειρήσεις: 500.000 €

Το ανώτατο ύψος ενίσχυσης στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου είναι:

 • 5 εκατ. ευρώ ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο για μία επιχείρηση,
 • 10 εκατ. ευρώ συνολικά για μεμονωμένη επιχείρηση η οποία υποβάλλει περισσότερα του ενός επενδυτικά σχέδια,
 • 20 εκατ. ευρώ για κάθε όμιλο επιχειρήσεων (συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες εταιρείες).

Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του N.4399/2016 είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

α. ατομική επιχείρηση,

β. εμπορική εταιρεία,

γ. συνεταιρισμός,

δ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.) του Ν. 4019/2011, Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Αγροτικοί συνεταιρισμοί (ΑΣ) του Ν. 4015/2011,

ε. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν συσταθεί ή συγχωνευθεί πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,

στ. επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ

ζ. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές αυτών υπό προϋποθέσεις.

Ενισχύει τομείς σε όλους τους κλάδους της οικονομίας εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων (εμπόριο, υπηρεσίες κλπ.) με προτεραιότητα στους ακόλουθους κλάδους:

 • Πρωτογενή Τομέα
 • Βιομηχανία (Μεταποιητικές Επιχειρήσεις)
 • Αγροδιατροφή
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Τουρισμό
 • Logistics
 • Τομέα Περιβάλλοντος.

Την τρέχουσα περίοδο, είναι υπό έκδοση ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από την 1/1/2022.

Οι μορφές ενίσχυσης του νέου Νόμου αναμένεται να είναι οι ίδιες με τον υφιστάμενο νόμο, όπως περιγράφονται παραπάνω. Τα καθεστώτα ενίσχυσης αναμένεται να είναι νέα, όμως αναμένεται να ενισχύονται όλοι οι κύριοι τομείς προστιθέμενης αξίας της ελληνικής οικονομίας όπως περιγράφονται παραπάνω.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι επιχειρήσεις που μας εμπιστεύονται στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη χρηματοδοτική υποστήριξή τους, κατατάσσονται μεταξύ των πρώτων: Η εμπειρία μας την τελευταία πενταετία μετράει πλέον των 10 επενδυτικών σχεδίων που κατατάχτηκαν στην 1 η ή στη 2 η θέση κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, ενώ συνολικά έχουμε να επιδείξουμε 95% επιτυχία σε πάνω από 300 επενδυτικά σχέδια που έχουμε διαχειριστεί σε όλα τα προγράμματα και επενδυτικά κίνητρα της χώρας μας.