ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ – ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Δράσεις χρηματοδότησης 2021 – 2027 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ – ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Ο γενικότερος σκοπός του Προγράμματος Αλιείας – Υδατοκαλλιέργειας – Θάλασσας 2021-2027 είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου και ανταγωνιστικής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και η προώθηση της γαλάζιας ανάπτυξης και των θαλάσσιων δεξιοτήτων στην Ελλάδα.

Οι στόχοι του προγράμματος που μεταφράζονται και σε αντίστοιχες δράσεις ενίσχυσης – επιχορήγησης υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας, της μεταποίησης των αλιευμάτων – προϊόντων αυτών, καθώς και στους τομείς του τουρισμού και της παροχής υπηρεσιών – εστίασης κλπ στις περιοχές που εξαρτώνται παραδοσιακά από την αλιεία είναι:

• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κλάδων της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης.

• Βιωσιμότητα της θαλάσσιας αλιείας και βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών που εξαρτώνται παραδοσιακά από την αλιεία.

• Προστασία και αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των έμβιων πόρων, έλεγχος των αλιευτικών δραστηριοτήτων, συλλογή αλιευτικών δεδομένων και βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι επιχειρήσεις που μας εμπιστεύονται στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη χρηματοδοτική υποστήριξή τους, κατατάσσονται μεταξύ των πρώτων: Η εμπειρία μας την τελευταία δεκαετία μετράει πλέον των 10 επενδυτικών σχεδίων που κατατάχτηκαν στην 1 η ή στη 2 η θέση κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, ενώ συνολικά έχουμε να επιδείξουμε 98% επιτυχία σε πάνω από 300 επενδυτικά σχέδια που έχουμε διαχειριστεί σε όλα τα προγράμματα και επενδυτικά κίνητρα της χώρας μας.