ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ CLLD LEADER

Δράσεις χρηματοδότησης 2017 – 2023 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD LEADER)

Τα προγράμματα CLLD/ LEADER υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 μέσω του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» και στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 μέσω της προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής». Η προσέγγιση LEADER ήταν και παραμένει μια μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, με τη συμμετοχή εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων. Ο σχεδιασμός, η διαχείριση και υλοποίηση των τοπικών προγραμμάτων στα οποία αποτυπώνεται η στρατηγική τοπικής ανάπτυξης κάθε περιοχής, πραγματοποιούνται από τοπικά εταιρικά σχήματα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) που δραστηριοποιούνται στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης. Κατά κανόνα, το έργο των Ομάδων Τοπικής Δράσης, έχουν αναλάβει, μετά από ανοιχτή διαδικασία προκήρυξης, Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρίες Ο.Τ.Α.

Οι βασικοί αναπτυξιακοί στόχοι, που αντιστοιχούν και σε δράσεις ενίσχυσης / επιχορήγησης ιδιωτικών υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων και μονάδων, είναι:

• η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα και η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών προϊόντων μέσω μεταποίησης, εμπορίας και ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων,

• η ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού για την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται, τη διαφοροποίηση και τη δημιουργία ελκυστικότερου τουριστικού προϊόντος, ιδιαίτερα στον τουρισμό εμπειρίας (π.χ φυσιολατρικό, γαστρονομικό, αγροτουρισμό, πολιτιστικό, θρησκευτικό, καλλιτεχνικό τουρισμό κ.α) συμπεριλαμβανομένων της ίδρυσης και του εκσυγχρονισμού τουριστικών καταλυμάτων από μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων,

• η ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, αλλά και επιχειρήσεις εστίασης κ.λπ.), για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής,

• η ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, η ενίσχυση της οικοτεχνίας και των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Τουρισμού, προσδιορίζονται οι λειτουργικές μορφές και οι κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η απόφαση αφορά το πρόγραμμα Leader και το Υπομέτρο 6.2 «Εκκίνηση μη Γεωργικής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας στις Αγροτικές Περιοχές». Βάσει της απόφασης ενισχύονται:

• Ξενοδοχεία 5,4 και 3 αστέρων.

• Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping).

• Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.

• Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 4 και 3 κλειδιών.

• Ξενοδοχειακά καταλύματα εντός παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι επιχειρήσεις που μας εμπιστεύονται στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη χρηματοδοτική υποστήριξή τους, κατατάσσονται μεταξύ των πρώτων: Η εμπειρία μας την τελευταία δεκαετία μετράει πλέον των 10 επενδυτικών σχεδίων που κατατάχτηκαν στην 1 η ή στη 2 η θέση κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, ενώ συνολικά έχουμε να επιδείξουμε 98% επιτυχία σε πάνω από 300 επενδυτικά σχέδια που έχουμε διαχειριστεί σε όλα τα προγράμματα και επενδυτικά κίνητρα της χώρας μας.