ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Προγράμματα χρηματοδότησης 2021-2027 / Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027»

ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Επιχορήγηση έως 80% σε επιχειρήσεις ή ομάδες αυτών για την υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας και την ανάπτυξη συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών. Δαπάνες: Κάθε είδους συμπ. δαπάνες προσωπικού και λειτουργικών.

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες 2021- 2027

 

Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027»:

Η Εμβληματική Δράση «Ερευνώ -Καινοτομώ 2021-2027», στοχεύει στην ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας, είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική της χώρας, προκειμένου να τοποθετηθεί η καινοτομία στο επίκεντρο μιας βιώσιμης και ανθεκτικής ανάκαμψης από την πανδημία, αλλά και για την επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και τη διασφάλιση της τεχνολογικής ανάπτυξης της Ελλάδας.
Η Δράση αποσκοπεί πρωτίστως στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των υπόλοιπων φορέων που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και καινοτομίας, καλύπτοντας το μέγιστο δυνατό φάσμα των δυνητικών Δικαιούχων.

Προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης: 300.000.000 ευρώ

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Δικαιούχοι
α) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις» και
β) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί».

Παρεμβάσεις
I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις
Η Παρέμβαση Ι απευθύνεται σε υφιστάμενες Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ημερομηνίας ίδρυσης. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια μικρομεσαία επιχείρηση (ΜμΕ) είτε Ομάδες Επιχειρήσεων στις οποίες απαραίτητα τουλάχιστον μία είναι ΜμΕ.
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
Η Παρέμβαση ΙΙ αφορά συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις.
Σε συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων, ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι ΜμΕ. Σε συμπράξεις άνω των τεσσάρων εταίρων – φορέων οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις και τουλάχιστον μία θα πρέπει να είναι ΜμΕ.
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
Δυνητικοί δικαιούχοι στην Παρέμβαση ΙΙΙ, είναι υφιστάμενες μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις(ΜμΕ).
IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις
Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για έργα έρευνας και ανάπτυξης.

Υποβολή προτάσεων και επιδότηση
Η Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» αναμένεται να προκηρυχθεί το 2ο τρίμηνο του 2023 και να μείνει ανοιχτή μέχρι και το 3ο τρίμηνο του 2023.

Αντικείμενο – κίνητρα: Επιχορήγηση από 45% έως 80% για ενίσχυση σχεδίων από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων ή συμπράξεις με ερευνητικούς οργανισμούς.

Τομείς προτεραιότητας 2021-2027:

1. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία
2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα
4. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία
5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα
6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
7. Αειφόρος Ενέργεια
8. Ψηφιακές Τεχνολογίες

Προϋπολογισμοί:

  • Ελάχιστο ύψος σχεδίου: Αναμένεται να καθοριστεί στην προκήρυξη.
  • Ανώτατο ύψος σχεδίου: από 800.000 έως 2.000.000 Ευρώ (ανάλογα με τη δράση).

Διάρκεια υλοποίησης: έως 36 μήνες.

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών: Δαπάνες προσωπικού, οργάνων και εξοπλισμού, έρευνα επί συμβάσει, συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, γενικά και λειτουργικά έξοδα, δαπάνες μελετών και καινοτομίας, συμμετοχής σε εκθέσεις κλπ.

 

Άλλες δράσεις έρευνας και κανοτομίας του ΕΣΠΑ 2021-2027

  • Ενίσχυση Νεοφυών Επιχειρήσεων για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτομικών ιδεών (Τεχνοβλαστοί Start-up- Spin-off / Spin-out).
  • Προσκλήσεις για Ειδικές Δράσεις Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας από τις Περιφέρειες της χώρας. Βασικοί στόχοι και παρεμβάσεις: η υποστήριξη της Έρευνας και Ανάπτυξης και η προώθηση της Καινοτομίας από Οργανισμούς έρευνας και Επιχειρήσεις. Αντικείμενο – κίνητρα: Επιχορήγηση από 45% έως 80% για ενίσχυση σχεδίων από επιχειρήσεις ή συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς. Τομείς προτεραιότητας: Ανάλογα με την πρόσκληση και τη στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της εκάστοτε Περιφέρειας. Προϋπολογισμοί: Ανώτατο ύψος σχεδίου από 50.000 έως 1.000.000 Ευρώ. Διάρκεια υλοποίησης: έως 36 μήνες. Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών: Δαπάνες προσωπικού, οργάνων και εξοπλισμού,   κτιριακών εργασιών, έρευνα επί συμβάσει, συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, γενικά και λειτουργικά έξοδα, δαπάνες μελετών και καινοτομίας, συμμετοχής σε εκθέσεις κλπ.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι επιχειρήσεις που μας εμπιστεύονται στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη χρηματοδοτική υποστήριξή τους, κατατάσσονται μεταξύ των πρώτων: Η εμπειρία μας την τελευταία δεκαετία μετράει πλέον των 10 επενδυτικών σχεδίων που κατατάχτηκαν στην 1 η ή στη 2 η θέση κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, ενώ συνολικά έχουμε να επιδείξουμε 98% επιτυχία σε πάνω από 300 επενδυτικά σχέδια που έχουμε διαχειριστεί σε όλα τα προγράμματα και επενδυτικά κίνητρα της χώρας μας.