ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Δράσεις χρηματοδότησης 2017-2023

ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Επιχορήγηση έως 80% σε επιχειρήσεις ή ομάδες αυτών για την υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας και την ανάπτυξη συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών. Δαπάνες: Κάθε είδους συμπ. δαπάνες προσωπικού και λειτουργικών.

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες 2017 – 2022

  • Προσκλήσεις για Ειδικές Δράσεις Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας από τις Περιφέρειες της χώρας

Βασικοί στόχοι και παρεμβάσεις: η υποστήριξη της Έρευνας και Ανάπτυξης και η προώθηση της Καινοτομίας από Οργανισμούς έρευνας και Επιχειρήσεις.

Αντικείμενο – κίνητρα: Επιχορήγηση από 45% έως 80% για ενίσχυση σχεδίων από επιχειρήσεις ή συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Τομείς προτεραιότητας: Ανάλογα με την πρόσκληση και τη στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της εκάστοτε Περιφέρειας (Επικοινωνήστε μαζί μας).

Προϋπολογισμοί: Ανώτατο ύψος σχεδίου από 50.000 έως 1.000.000 Ευρώ.

Διάρκεια υλοποίησης: έως 36 μήνες.

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών: Δαπάνες προσωπικού, οργάνων και εξοπλισμού,   κτιριακών εργασιών, έρευνα επί συμβάσει, συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, γενικά και λειτουργικά έξοδα, δαπάνες μελετών και καινοτομίας, συμμετοχής σε εκθέσεις κλπ.

  • Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ:

Βασικοί στόχοι και παρεμβάσεις: η υποστήριξη της Έρευνας και Ανάπτυξης από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η προώθηση της καινοτομίας και η ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς, αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Αντικείμενο – κίνητρα: Επιχορήγηση από 45% έως 80% για ενίσχυση σχεδίων από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων ή συμπράξεις με ερευνητικούς οργανισμούς.

Τομείς προτεραιότητας: Υλικά – Κατασκευές, Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες, Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων, Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Υγεία & Φάρμακα, Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Αναδυόμενες Τεχνολογίες.

Προϋπολογισμοί: Ανώτατο ύψος σχεδίου από 200.000 έως 2.000.000 Ευρώ.

Διάρκεια υλοποίησης: έως 36 μήνες.

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών: Δαπάνες προσωπικού, οργάνων και εξοπλισμού, κτιριακών εργασιών, έρευνα επί συμβάσει, συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, γενικά και λειτουργικά έξοδα, δαπάνες μελετών και καινοτομίας, συμμετοχής σε εκθέσεις κλπ.

  • Ενίσχυση Νεοφυών Επιχειρήσεων για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτομικών ιδεών (Τεχνοβλαστοί Start-up- Spin-off / Spin-out).

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι επιχειρήσεις που μας εμπιστεύονται στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη χρηματοδοτική υποστήριξή τους, κατατάσσονται μεταξύ των πρώτων: Η εμπειρία μας την τελευταία δεκαετία μετράει πλέον των 10 επενδυτικών σχεδίων που κατατάχτηκαν στην 1 η ή στη 2 η θέση κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, ενώ συνολικά έχουμε να επιδείξουμε 98% επιτυχία σε πάνω από 300 επενδυτικά σχέδια που έχουμε διαχειριστεί σε όλα τα προγράμματα και επενδυτικά κίνητρα της χώρας μας.