ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Ευκαιρίες χρηματοδότησης 2014 – 2022

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Οι διεθνείς και ευρωπαϊκοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί (όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων – ΕΙΒ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων – EIF, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης – EBRD, η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης της Μαύρης Θάλασσας – BSTDB, ο Διεθνής Χρηματοδοτικός Οργανισμός – IFC της Παγκόσμιας Τράπεζας κλπ), είτε αυτόνομα και απευθείας, είτε με συνεργασία με ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας, τράπεζες και άλλους, παρέχουν ανταγωνιστική (-επιχορηγούμενη) χρηματοδότηση (δάνεια, μικροπιστώσεις, επιδότηση επιτοκίου ή/και εγγυοδοσία, και κεφάλαια συμμετοχών) σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την υλοποίηση επιχειρηματικών και επενδυτικών σχεδίων.

Νεωτεριστικά εργαλεία χρηματοοικονομικής μηχανικής (Financial engineering instruments) δημιουργούνται με διεθνή, ευρωπαϊκή και εθνική συγχρηματοδότηση και παρέχονται και στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Σημαντικότερο ταμείο σε αυτό τον τομέα στον ελληνικό χώρο είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund – EIF) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (European Investment Bank – EIB) που υποστηρίζει τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με ένα ευρύ φάσμα κεφαλαίων, τραπεζών, οργανισμών εγγύησης και μικροχρηματοδότησης σε όλη την Ευρώπη. Αυτοί ενεργούν ως ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί του EIF και παρέχουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα στις ΜΜΕ. Τα πρώτα διαθέσιμα προϊόντα είναι:

Τα διαθέσιμα προϊόντα διαρκώς εμπλουτίζονται.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι επιχειρήσεις που μας εμπιστεύονται στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη χρηματοδοτική υποστήριξή τους, κατατάσσονται μεταξύ των πρώτων: Η εμπειρία μας την τελευταία πενταετία μετράει πλέον των 10 επενδυτικών σχεδίων που κατατάχτηκαν στην 1 η ή στη 2 η θέση κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, ενώ συνολικά έχουμε να επιδείξουμε 90% επιτυχία σε πάνω από 250 επενδυτικά σχέδια που έχουμε διαχειριστεί σε όλα τα προγράμματα και επενδυτικά κίνητρα της χώρας μας.