ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΣΗΣ ΜμΕ ΑΠΕΥΘEIΑΣ ΑΠO ΤΗΝ ΕΕ

SME Instrument και άλλες ευκαιρίες

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΣΗΣ ΜμΕ ΑΠΕΥΘΕIΑΣ ΑΠO ΤΗΝ ΕΕ

Το Μέσο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις – ΜμΕ (SME Instrument), στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020, ενεργεί ως πρόγραμμα επιταχυντών σε επίπεδο ΕΕ, προσφέροντας υπηρεσίες χρηματοδότησης, καθοδήγησης και επιτάχυνσης των επιχειρήσεων σε καινοτόμες μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις με παγκόσμιες φιλοδοξίες.

Το Μέσο για τις ΜΜΕ υποστηρίζει μικρομεσαίες επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου και μεγάλου δυναμικού για την ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά νέων καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρηματικών μοντέλων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην οικονομική ανάπτυξη.

Το Μέσο για τις ΜΜΕ αποτελείται από δύο ξεχωριστές φάσεις με επιχορηγήσεις, καθώς και υπηρεσίες επιχειρηματικής επιμόρφωσης και επιτάχυνσης των επιχειρήσεων για τους δικαιούχους. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Φάση 1 (€50.000 για απόδειξη της ιδέας και μελέτη σκοπιμότητας) για να εφαρμοστούν στη Φάση 2 σε μεταγενέστερο στάδιο ή απευθείας στην Φάση 2(Μ€0,5 – Μ€2,5 για έρευνα-ανάπτυξη προϊόντος, επίδειξη και δράσεις καινοτομίας) εάν η ιδέα έχει επαρκή ωριμότητα και αποδεδειγμένη σκοπιμότητα.

Από το άνοιγμά της για επιχειρηματικές δραστηριότητες το 2014, το Μέσο για τις ΜΜΕ έχει καταστεί βασικό πρόγραμμα επιταχυντών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πράγματι, έχει αποδείξει την ικανότητά του να εντοπίζει ριζικά καινοτόμες επιχειρήσεις στην Ευρώπη και να επενδύει στην ανάπτυξή τους. Ως αποτέλεσμα, σήμερα υπάρχουν περισσότερες από 2800 επιχειρήσεις υψηλής καινοτομίας μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη που επωφελούνται από την οικονομική υποστήριξη, εξατομικευμένη επιχειρηματική καθοδήγηση και υπηρεσίες επιτάχυνσης των επιχειρήσεων.

Από τον Ιανουάριο του 2018, το Μέσο για τις ΜΜΕ (SME Instrument) και η ταχεία διαδικασία καινοτομίας (Fast track to innovation – FTI) θα αποτελέσει το κεντρικό τμήμα της ευρωπαϊκής καινοτομίας – Πιλοτικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (European Innovation Council EIC Pilot), στοχεύοντας σε ριζικά νέα, καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες ή επιχειρηματικά μοντέλα που ανοίγουν νέες αγορές. Αυτή η μετάβαση θα φέρει το Μέσο για τις ΜΜΕ στο επόμενο επίπεδο και θα διευρύνει το εύρος των οφελών του στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας.

Το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC) υποστηρίζει τους πρωτοπόρους που αναπτύσσουν πρωτοποριακές εξελίξεις καινοτομίες με τη δυνατότητα δημιουργίας νέων αγορών και τόνωσης της απασχόλησης, της ανάπτυξης και της ευημερίας στην Ευρώπη.

Μέσο για τις ΜΜΕ / SME Instrument
Έργα μικρής εμβέλειας και κλίμακας ανάπτυξης μίας μόνο ΜΜΕ ή κοινοπραξίας των ΜΜΕ που είναι εγκατεστημένες στα κράτη μέλη της ΕΕ ή σε χώρες στο πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020».

Fast track to innovation (FTI)
Σε συμπράξεις με 3 έως 5 επιχειρήσεις – φορείς καινοτομίας από τουλάχιστον τρία διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ ή Συνδεδεμένες χώρες του το Horizon 2020.

FET Open
Έρευνα σε πρώιμο στάδιο, επιστήμη και τεχνολογία από συμπράξεις επιχειρήσεων – φορέων καινοτομίας για να εξερευνήσουν νεωτεριστικές ιδέες για ριζικά νέες μελλοντικές τεχνολογίες που προκαλούν την σύγχρονη πρακτική και επιχειρούν στο άγνωστο. Ανοιχτό για να ερευνήσει κανείς κάθε τομέα της τεχνολογίας. Στόχος είναι η προσέλκυση νέων, υψηλού δυναμικού και έρευνας φορείς καινοτομίας.

Horizon Prizes
Τα βραβεία Horizon ενισχύουν την πρωτοποριακή καινοτομία, προωθώντας λύσεις προκλήσεις που προσφέρουν σημαντικά οφέλη στην κοινωνία.

Δράσεις υποστήριξης και εξερεύνησης
Οι υποστηρικτικές και εξερευνητικές δράσεις συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση του αντικτύπου των επενδύσεων της ΕΕ και συμβάλλουν στην οικοδόμηση της κοινότητας καινοτομίας του EIC και ένα όραμα που στηρίζει ένα πιθανό μελλοντικό EIC.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι επιχειρήσεις που μας εμπιστεύονται στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη χρηματοδοτική υποστήριξή τους, κατατάσσονται μεταξύ των πρώτων: Η εμπειρία μας την τελευταία δεκαετία μετράει πλέον των 10 επενδυτικών σχεδίων που κατατάχτηκαν στην 1 η ή στη 2 η θέση κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, ενώ συνολικά έχουμε να επιδείξουμε 98% επιτυχία σε πάνω από 300 επενδυτικά σχέδια που έχουμε διαχειριστεί σε όλα τα προγράμματα και επενδυτικά κίνητρα της χώρας μας.