ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ 2021-2027

Προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων / επενδύσεων

ΕΣΠΑ 2021-2027

Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός για το ΕΣΠΑ 2021-2027 περιλαμβάνει τα παρακάτω επιχειρησιακά προγράμματα:

Τομεακά Προγράμματα
ΕΠ «Περιβάλλον – Ενέργεια – Κλιματική Αλλαγή»
ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών»
ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
ΕΠ «Πολιτική Προστασία»
ΕΠ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»

Περιφερειακά Προγράμματα
ΕΠ Ήπειρος
ΕΠ Βόρειο Αιγαίο
ΕΠ Ιόνια Νησιά
ΕΠ Πελοπόννησος
ΕΠ Κρήτη
ΕΠ Δυτική Μακεδονία
ΕΠ Νότιο Αιγαίο
ΕΠ Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
ΕΠ Στερεά Ελλάδα

Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας
Ελλάδα – Ιταλία
Ελλάδα – Αλβανία
Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία
Ελλάδα – Βουλγαρία

Τo βασικό εργαλείο άμεσης χρηματοδότησης των επιχειρήσεων είναι το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) ως μια ολοκληρωμένη παρέμβαση του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, που θα υποστηρίξει τους παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας στη μετάβασή τους σε ένα αναπτυξιακό πρότυπο που καθοδηγείται από την Οικονομία της Γνώσης, αυτόνομα και σε συνέργεια με τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Ειδικές δράσεις για τις μικρομεσαίες (ΜμΕ) επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν είναι:

Ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ

• Ανάπτυξη επιχειρηματικών / εμπορικών σχεδίων εκμετάλλευσης καινοτομιών από νεοφυείς και υφιστάμενες επιχειρήσεις
• Στήριξη νέων συνεργατικών προτύπων / clusters (τομεακά και πολυτομεακά)
• Αναβάθμιση επιχειρηματικής λειτουργίας και σχέδια προσαρμογής για την υιοθέτηση καινοτόμων σχεδίων ανάπτυξης
• Παροχή κινήτρων για ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στον Τομέα της Κυκλικής Οικονομίας
• Ενίσχυση της διεθνοποίησης και ανάπτυξης των επιχειρήσεων σε νέες διεθνείς αγορές και της συμμετοχής τους (ή αναβάθμισης της θέσης τους) σε διεθνείς και ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας
• Στήριξη συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας με διεθνή προσανατολισμό
• Προώθηση εξαγωγών κατά προτεραιότητα σε στρατηγικούς τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS
• Δράσεις ανάπτυξης προτύπων
• Στήριξη εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων που αφορούν νέα, εξελιγμένα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, νέα υλικά, και τεχνολογίες
• Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής
• Βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση

Ψηφιακός μετασχηματισμός

• Ενίσχυση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που προωθούν καινοτόμες λύσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό
• Προώθηση των επενδύσεων για την τεχνολογική αναβάθμιση επιχειρήσεων, τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και την προσαρμογή τους στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση, καθώς και τη στροφή τους σε «πράσινες» διαδικασίες και προϊόντα .
• Αύξηση της αξιοποίησης των ΤΠΕ στις ΜμΕ και επέκταση και ολοκλήρωση του φάσματος της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών (B2B,B2C, C2C).
• Ενίσχυση τηλεργασίας, δημιουργία και βελτίωση ψηφιακών βάσεων δεδομένων επιχειρήσεων / ψηφιακών πλατφορμών, απόκτηση πρόσβασης σε εξοπλισμό και στο διαδίκτυο, κτλ.
• Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ και στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων.

Έρευνα και καινοτομία

Στήριξη πρωτοβουλιών ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων / υπηρεσιών σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση μέσα από βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη και συνεργασία με παραγωγούς γνώσης.

Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού:

• Δημιουργία νέων επιχειρήσεων από άνεργους και υποστήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων σε δραστηριότητες που αξιοποιούν νέες τεχνολογίες
• Δημιουργία νέων επιχειρήσεων από άνεργους και υποστήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων σε δραστηριότητες που αξιοποιούν καινοτόμα εργαλεία οργάνωσης του επιχειρείν.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι επιχειρήσεις που μας εμπιστεύονται στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη χρηματοδοτική υποστήριξή τους, κατατάσσονται μεταξύ των πρώτων: Η εμπειρία μας την τελευταία δεκαετία μετράει πλέον των 10 επενδυτικών σχεδίων που κατατάχτηκαν στην 1η ή στη2 η θέση κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, ενώ συνολικά έχουμε να επιδείξουμε 98% επιτυχία σε πάνω από 300 επενδυτικά σχέδια που έχουμε διαχειριστεί σε όλα τα προγράμματα και επενδυτικά κίνητρα της χώρας μας.